Styrelseuppdrag

Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang. Styrelsen har också i uppdrag att värna om medlemmarnas intressen i föreningen och ta föreningen in i en modernt tid.

Styrelsen är sammansatt av:

  • Ordförande
  • Sekreterare
  • Kassör
  • Nöjesansvarig
  • Strandansvarig
  • 2 suppleanter

Befattningsbeskrivning styrelsens roller:

Ordförande
Exempel på ordförandes uppgifter:
- Leda styrelsen och sammankallande till möten
- Utveckla föreningen
- Är en länk mellan föreningen och kommunen samt andra företag/organisationer
- Är kontaktyta mellan styrelsen och medlemmarna i föreningen

Sekreterare
Exempel på sekreterares uppgifter:
- Skriva protokoll och ansvara för att de blir justerade
- Sköta korrespondens och hålla kontakt med myndighet/kommun
- Sköter kontakt med medlemmarna via mail/hemsidan
- Skriva förslag till verksamhetsplan och årberättelse
- Ansvara för att medlemsbrev och annan kommunikation sköts på hemsidan
- Ansvara för kommunikation på facebook

Kassör
Exempel på kassörens uppgifter:
- Kontrollera att fakturor är korrekta, attestera och kontera
- Betala fakturor
- Se till att kvitton finns och är attesterade innan utbetalning görs.
- Förse bokföringsbyrån löpande med underlag för bokföringen.
- Vara i kontakt med bokföringsbyrån
- Följa upp på att föreningens intäkter kommer in. Det gäller exempelvis medlemsavgifter, hyra för badhytt, skylthyror, hyra från båtklubben.
- Bokföringsbyrån sköter faktureringen av skylthyror och båtklubb.

Nöjesansvarig
Exempel på nöjesansvarigs uppgifter:
Midsommar
- Hålla kontakt med leverantörer (band, ljudsystem, spelemän, gräsklippning).
- Sätta ihop checklista och delegera uppgifter.
- Se över status på aktiviteter och materiel som används under dagen.
- Inköp av div materiel som behövs.
Valborg
- Kontakt med Värmdö kommun för vatten.
- Inköp av div materiel som behövs.

Strandansvarig
Exempel på strandansvarigs uppgifter:
- Uthyrning av förvaringshytter och kölista.
- Kontrakt och upprätthållande av förteckning av uthyrda hytter,
- Beställning av Toaletthytt till stranden (kontinuerlig tömning och återtagning vid badsäsongens slut)
- Se till att det finns tvål och toalettpapper till toaletten.
- Kontrollera behovet av renovering av hytter, brygga, gungställning mm.
- Ansvara för att sötvattensduschen installeras vid badsäsongens start och tas ner vid säsongslutet.
- Sköta kontakten med den som hyr stugan på stranden
- Säkerställa att sophantering och tömningen av sopkärl fungerar.

Suppleant
- Delta i alla styrelsemöten och bistå ledamöterna vid behov.