Mörtnäs Fastighetsägareförening upa

Samtliga medlemmar i Mörtnäs Fastighetsägareförening upa hälsas hjärtligt
välkomna till föreningens fotsatta årsmöte.
Årsmötet som hölls digitalt bordlade samtliga punkter efter punkten §6 –
Godkännande av dagordningen och beslöt att på styrelsens inrådan hålla de
fortsatta förhandlingarna när smittläget så tillät. Styrelsen är därför glad att
kalla till fortsatta årsmötesförhandlingar i Gustavsbergsteatern den 5
november 2020 kl. 19.00, Observera att föranmälan krävs.

Samtliga medlemmar år 2019 kallas till årsmötet. Medlemmar 2020 är
självklart också välkomna men har inte rösträtt. Förhandlingarna kommer att
börja med §7 – Fastställande av röstlängd. Samtliga närvarande kommer att
kunna hålla smitt-säkert avstånd till andra som inte ingår i hushållet.
Hushållsmedlemmar kan sitta bredvid varandra.
Enklare förfriskningar kommer att finnas på plats men ingen paus kommer att
tas i förhandlingarna. Ankomst och avgång till/från mötet kommer att hållas
under uppsikt så att avstånden kan hållas.
Enligt stadgarna skulle motioner och förslag rörande föreningens verksamhet,
sänts eller lämnats till styrelsen senast tisdagen den 1 april. Inga motioner
eller förslag har inkommit.
Bifogat finner ni Årsmötesagendan, Styrelsens verksamhetsberättelse samt
den ekonomiska redovisningen.
Årsavgiften bestäms på årsmötet, där styrelsen kommer att föreslå oförändrad
årsavgift på 600 SEK.
Kontakta gärna styrelsen genom vår email om ni har frågor eller undrar över
något.

Föranmälan
Till detta möte måste föranmälan ske då vi förhåller oss till 50-personersgränsen.
Skicka namn/namnet på dig/er som önskar komma till mortnasfastfor@gmail.com
senast den 02/11-2020.

Varmt välkommen!Dagordning

§1 Årsmötet öppnas
§2 Val av ordförande för mötet
§3 Val av sekreterare för mötet
§4 Val av justerare av årsmötets protokoll
§5 Frågan om mötet utlysts i enlighet med föreningens stadgar
§6 Godkännande av dagordningen
§7 Fastställande av röstlängden
§8 Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2019
§9 Finansiell rapport och balansräkning
§10 Revisorernas rapport
§11 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
§12 Behandling av inkomna motioner
§13 Beslut om
a. Årsavgift för medlemskap i Mörtnäs Fastighetsägareförening
b. Årsavgift för hyra av badhytt
§14 Beslut om arvode för styrelsen och för revisorerna
§15 Val av styrelse för år 2020. Fem styrelsemedlemmar och två suppleanter.
§16 Val av revisorer för år 2020. Två revisorer och en revisorsuppleant.
§17 Val av valkommitté
§18 Övriga frågor

§19 Mötets avslutande
Mörtnäs Fastighetsägareförening upa
Verksamhetsberättelse 2019

Inledning

Vid det extra årsmötet i föreningen, den 11 juni 2019, valdes den sittande styrelsen. Vid det ordinarie
årsmötet den 27 mars 2019 hade endast en tillfällig styrelse valts. Denna avgick i och med att den
nya styrelsen konstituerade sig vid mötet den 2 september 2019.

Styrelsens arbete

Styrelsen har under 2019 haft fyra protokollförda styrelsemöten med hög närvaro. Olika delar av
verksamheten har fördelats mellan styrelsemedlemmarna så att samtliga har bidragit till
verksamheten.

- Stranden: Bryggorna vid stranden reparerades under 2019. Arbetet slutfördes och den
avgående styrelsen var behjälplig i att bedöma arbetet och hålla fortsatt kontakt med
entreprenören. Under vintern 2019/20 har bryggorna ånyo utsatts för påfrestningar vilket
leder till behov av förnyade reparationer. Styrelsen har kontakt med entreprenör för att
åtgärda dessa skador i god tid före sommarsäsongen.

- Badhytterna: Under året har kontrakt för badhytterna setts över och en konsoliderad
förteckning över vilka som hyr dessa har kunnat etableras. Kön till badhytter har också
uppdaterats så att köande medlemmar vet sin kötid. De som hyrde badhytt utan kontrakt har
kontaktats och korrekta sådana har utväxlats. Behov av reparation av badhytterna har
bedömts. Styrelsen har haft stora svårigheter att spåra inbetalningar av hyran till
badhytterna. Styrelsen kommer att fortsätta att följa upp vilka betalningar för 2019 som
ännu inte gjorts. Betalning för 2020 ska vara föreningen tillhanda före 31 mars. Om du hyr
badhytt, betala därför in 750 SEK som är årets hyra, till bankgiro: 682-9345 eller plusgiro 5 92
72-5. Glöm inte att ange fastighetsbeteckning, badhyttens nummer samt namn o adress.

- Mörtnäs Idrottsförening har skött samtliga arrangemang på de välbesökta och mycket
uppskattade Valborgs- och Midsommarfirandena. Det senare innehöll som vanligt
midsommarstång och dans kring denna och den årliga dansen på Fastighetsägareföreningens
dansbana. MFF och styrelsen har genom Idrottsföreningens arbete med dessa uppskattade
evenemang avlastats betydligt och styrelsen uttrycker sin stora glädje över att dessa
festligheter på detta sätt kan fortsätta. Fastighetsägareföreningen står fortsatt för den
nödvändiga finansieringen av evenemangen och det är viktigt att i all kommunikation med
boende i Mörtnäs att utan Fastighetsägareföreningen skulle vare sig Valborg eller
Midsommar kunna firas i Mörtnäs.

- Detaljplan för Centrala Mörtnäs, M5: Värmdö kommun arbetar på en förnyad detaljplan för
centrala Mörtnäs inom vilket område MFFs fastighet Mörtnäs 1:484 ligger. Styrelsen har haft
kontakter med företrädare för samtliga politiska partier utom SD och möten med samtliga
utom med SD, MP och V. MP och V har vi kontaktat på annat sätt. I dessa kontakter har
styrelsen framfört vikten av att stranden fortsätter att skötas av MFF. Styrelsen har också
uttryckt starka önskemål om att den del av fastigheten som ligger i korsningen
Västerviksvägen/Grisslingevägen omklassas från parkmark till bostadsmark. Det skulle i
förlängningen av ett sådant beslut vara möjligt för föreningen att ansöka om avstyckning av
den delen av Mörtnäs 1:484, och försäljning. En föreslagen förändring är att den del av MFFs
fastighet som Grisslinge Båtsällskap hyr, ska klassificeras sin ämnad för fritidsbåtverksamhet.
I nuläget är även den delen klassad som parkmark vilket inte helt stämmer med
användandet. Detaljplaneförslaget har ännu inte behandlats av kommunens planutskott och
styrelsen bevakar fortsatt utvecklingen.

- Breddningen av Väg 222: Trafikverkets förslag är att vägen breddas söderut, dvs mot
stranden. MFF har under året fortsatt att bevaka denna för MFF så viktiga fråga, men
beroende på förseningar rörande anslutande detaljplaner har under hösten 2019 inget
förändrats i detta, förutom att planeringen är försenad.

- Styrelsen har fått arbeta intensivt med Skatteverket under hösten. Skatteverket har beslutat
att våra medlemsavgifter är att betrakta som skattepliktiga för föreningen eftersom de
används till att bekosta våra evenemang: Valborg och Midsommar, samt till att hålla vår
strand möjlig och säker att vara på och att bada vid. Styrelsens bedömning är att det inte
kommer att förändra vår ekonomi, eftersom vi får göra avdrag för kostnader som föreningen
har. Förändringen ligger mer i hur vi bokför och redovisar.

- Grisslinge Båtsällskap hyr fortsatt av föreningen sin del av stranden. I avtalet ingår att de är
behjälpliga med att ytbehandla våra bryggor samt att städa stranden.

- Under sommaren var kiosken på stranden öppen. Bajamajor inhyrdes. Dessa sköttes inte helt
tillfredsställande vilket är en lärdom för kommande somrar.

- Parkeringen vid stranden fungerade väl under sommaren. Styrelsen kommer därför att verka
för att samma system som tidigare används vid parkering. På grund av slitage menar
styrelsen att det inte är förenligt med hushållande på våra knappa resurser, att parkeringen
vintertid används som infartsparkering. Styrelsen har inte verkat för en sådan lösning.

- MFF har förlorat tvisten med kommunen rörande skyltarna vid stranden. Ärendet drevs ända
upp till högsta förvaltningsrätten men eftersom vi inte fick prövningstillstånd har domen nu
vunnit laga kraft. Skyltarna är nu nedtagna. Styrelsen kommer under våren att rådgöra med
kunniga personer om hur vi på bästa sätt förändrar skrivningen på skyltarna så att den
hänsyn vi önskar att samtliga tar på stranden kan uppmuntras, utan att vi kränker
allemansrätten.

Övrigt

Det är fortsatt viktigt att boende i Mörtnäs blir medlemmar i MFF. Styrelsen föreslår oförändrad
medlemsavgift och kommer genom Facebook och utskick att söka bredda medlemsantalet så att våra
verksamheter kan fortsätta som tidigare.

Värmdö den 23 april 2020

(se bild för ekonomisk redogörelse)