Kallelse till MFF årsmöte 2018

Kallelse till årsmöte för medlemmar i Mörtnäs fastighetsförening UPA 
Datum Måndag den 12 Mars 
Tid: 19.00
Plats: Grisslinge sjöbaren, Grisslinge festvåningen 1 tr ned.

§ 1 Mötet öppnas
§ 2 Val av ordförande för mötet
§ 3 Val av sekreterare för mötet
§ 4 Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera dagens protokoll
§ 5 Godkännande av dagordning
§ 6 Fråga om mötet utlyst i laga ordning
§ 7 Fastställande av röstlängd
§ 8 Styrelsens verksamhetsbeerättelse för verksamhetsåret 2017 inkl finansiella raporter
§ 9 Revisorernas berättelser
§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2017
§ 11 Omval av styrelseledarmot på 2 år
§ 12 Omval av styrelseledarmot  på 2 år samt styrelseledarmot på 1 år
§ 13 Omval av suppleant på 2 år
§ 14 Val av 2 revisorer och 1 revisorsuppleant
§ 15 Val av valberedning
§ 16 Styrelsens förslag till verksamhet 2018
§ 17 Fastställade av budget 2018
§ 18 Fastställande av avgifter för 2018
§ 19 Fastställande av arvoden för styrelse och revisorer för 2018
§ 20 Fastställande av nya stadgar
§ 21 Mötet avslutas